Orgány

Valná hromada

 • je nejvyšším orgánem ČAS
 • řádná valná hromadá se schází jednou ročně (nejpozději 31. března)
 • mimořádná valná hromada se schází v případě, rozhodne-li o tom výbor nebo o to písemně požádá nadpoloviční většina členů ČAS
 • schvaluje výroční zprávu výboru o činnosti ČAS
 • bere na vědomí zprávu revizní komise
 • udílí absolutorium odstupujícím orgánům
 • schvaluje program činnosti ČAS a její rozpočet
 • volí členy výboru a členy revizní komise
 • rozhoduje o změnách a výkladu stanov
 • určuje výši zápisného a členských příspěvků
 • na návrh výboru schvaluje čestné členy ČAS
 • rozhoduje o záležitostech zásadního právního, organizačního a finančního dosahu popřípadě o záležitostech, které ji předloží výbor
 • schvaluje ustanovení regionálních poboček, studentských sekcí a odborných skupin

 

Výbor

 • je statutárním orgánem ČAS
 • skládá se z 13 členů
 • volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka ČAS
 • se schází podle potřeby na svých schůzích, nejméně šestkrát ročně
 • jménem výboru a celé ČAS jedná předseda, který je oprávněn přijímat právní závazky a podepisovat právní dokumenty
 • připravuje řádnou, případně mimořádnou valnou hromadu
 • rozhoduje o všech záležitostech, tykajících se ČAS jako celku a nespadajících do pravomoci valné hromady
 • posuzuje zřízení regionálních poboček, studentských sekcí a odborných skupin
 • zřizuje podle potřeby stálé nebo dočasné komise k zabezpečení konkrétních akcí po stránce obsahové i organizační
 • hodnotí úroveň ročenky ČAS, jmenuje jejího redaktora a zabývá se dalšími tiskovinami a informačními zdroji ČAS
 • předkládá valné hromadě návrhy na udělení čestného členství
 • urovnává spory mezi členy ČAS

 

Předsednictvo

 • se skládá z předsedy, místopředsedy, jednatele a pokladníka
 • schází se podle potřeby a připravuje podklady a materiály pro schůze výboru
 • není kompetentní se usnášet ani přijímat závazná rozhodnutí

 

Revizní komise

 • je nezávislý kontrolní orgán ČAS
 • je volena valnou hromadou a pouze jí je odpovědná
 • je tvořena 3 členy
 • volí ze svého středu předsedu
 • předseda revizní komise se účastní jednání výboru s poradním hlasem
 • kontroluje dodržování stanov, finanční a hospodářskou činnost ČAS
 • průběžně informuje výbor o zjištěných závadách, navrhuje výboru uložení konkrétních nápravných opatření a kontroluje jejich provádění a účinnost
 • podává na valných hromadách zprávu o činnosti revizní komise, včetně uložených nápravných opatření a jejich výsledku
0 comments on “Orgány
1 Pings/Trackbacks pro "Orgány"
 1. […] Vo štvrtok dňa 19. marca 2015 prebehla v kinosále Národného archívu v Prahe valná hromada Českej archívnej spoločnosti. Valná hromada, ako najvyšší orgán ČASu, rozhoduje o záležitostiach zásadného právneho, organizačného a finančného dosahu, poprípade o záležitostiach, ktoré jej predloží výbor.  Viac informácií o valnej hromade a iných orgánoch ČASu nájdete tu. […]

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2