úterý

Úterý 25. dubna

 10.00–12.30 Prezence účastníků konference

 13.00

Kongresový sál

Zahájení konference, úvodní slovo, pozdravy hostů, vystoupení sponzorů

Moderátor: Petr Kolín (Státní okresní archiv Liberec)

 14.30–16.30

 Konferenční salonek 1

Sekce 1: Německá okupační správa v letech 1938–1945

Moderátor: Karel Řeháček (Státní oblastní archiv v Plzni)

Marek Poloncarz (Státní oblastní archiv Litoměřice): Výzkumné projekty Historie okupovaného pohraničí a Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety

Zdeňka Kokošková (Národní archiv): Projekty Národního archivu k výzkumu dějin protektorátu

Pavel Pilz (Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou): Biografický výzkum v Berlíně k personální politice v říšské župě Sudety

Jiří Němec (Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně): Rudolf Schreiber a proměny archivní struktury v prvních letech nacistické okupace

Branislav Dorko (Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově): Archivní fond NSDAP – okresní vedení Krnov

Kongresový sál

Sekce 2: České archivnictví – kudy dál?

Od loňského roku jsou připravovány dva koncepční materiály týkající se budoucnosti českého archivnictví. Měly by napovědět, jakým směrem se bude náš obor ubírat ve smyslu organizačním i obsahovém. Jeden koncept rozvíjí pracovní skupina České archivní společnosti a jeho výsledky jsou průběžně předkládány veřejnosti. Druhý, pod názvem Koncepce rozvoje archivnictví v České republice do roku 2025 s výhledem k roku 2035, připravuje Odbor archivní správy Ministerstva vnitra.

Panelová diskuse

Moderátor: Daniel Doležal (Státní oblastní archiv v Praze)

Diskutující: Tomáš Dvořák (Archiv hlavního města Prahy), Petr Mlsna (Ministerstvo vnitra), Jiří Úlovec (Odbor archivní správy)

Konferenční salonek 4

Sekce 3: Digitalizace v Národním filmovém archivu

Digitalizace je dnes dominantní způsob zpřístupňování filmového dědictví badatelům i veřejnosti, a to jak v kinech, tak on-line nebo v jiných distribučních kanálech. V Národním filmovém archivu probíhá digitalizace v audiovizuálních sbírkách, v oddělení písemných archiválií a v knihovně. Tato sekce bude věnována digitalizaci filmových sbírek, která se zásadně rozlišuje na digitalizaci prostou (přepis záznamu z filmového nosiče do digitálních dat) a digitální restaurování. Oba postupy generují velké objemy audiovizuálních dat, která je třeba systematicky a hlavně dlouhodobě uchovávat. Tutéž péči vyžadují data pocházející z akvizice a sběru současné kinematografické produkce, která je v naprosté většině už jen digitální.

Hlavní témata:

  • audiovizuální digitalizace a technologické standardy převodu a dlouhodobého uchovávání
  • LTP ve sféře analogové a digitální
  • problém originálu filmového záznamu / filmového díla
  • specifické významy pojmu restaurování v audiovizuální sféře
  • metody a kanály zpřístupňování klasických (českých) filmů
  • role archivářů, restaurátorů, techniků a autorů/tvůrců v procesu digitalizace a restaurování

Po panelové prezentaci proběhne moderovaná diskuse na výše uvedená témata i nad možnostmi rozvoje odborné spolupráce Národního filmového archivu s širší archivní obcí.

Moderátor: Michal Bregant (Národní filmový archiv)

Vystoupí: Tereza Frodlová a Matěj Strnad (Národní filmový archiv)

 16.30–17.00 Zahájení výstavy Od Visegradu do Visegradu

Přestávka na kávu

 17.00–19.00

 Kongresový sál

Sekce 1: Německá okupační správa v letech 1938–1945

Moderátor: Pavel Pilz (Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou)

Stefanie Jost (Bundesarchiv Berlin): Die Quellen zur Deutschen Okkupationsverwaltung 1938–1945 im Bundesarchiv

Ingrid Sauer (Hauptstaatsarchiv München): Die Quellen zur Deutschen Okkupationsverwaltung 1938–1945 im Bayerischen Hauptstaatsarchiv

Elżbieta Czajka (Archiwum Państwowe w Łodzi): Czescy Żydzi w Getcie Łódzkim

Sabina Dušková – Markéta Vladyková (Státní oblastní archiv v Litoměřicích): Osudy fondu bývalého studijního ústavu MV ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích

Miroslav Eisenhammer (Státní oblastní archiv v Plzni): Archivní fondy organizací zajištujících protileteckou ochranu v protektorátu

Konferenční salonek 1

Sekce 2: Edukace v archivech

Vzdělávání veřejnosti v archivech v českém prostředí není prozatím příliš akcentovaným tématem. Omezujeme se především na pořádání příležitostných exkurzí pro žáky základních a studenty středních škol. Sekce přináší poučení, jak tato oblast funguje v zahraničí (Maďarsko, Polsko) a jaké jsou zkušenosti v našich archivech.

Moderátorka: Laděna Plucarová (Státní oblastní archiv v Třeboni)

Mikuláš Čtvrtník (Státní oblastní archiv v Praze): Možnosti a formy edukace v archivech ve 21. století. Inspirace a nové cesty.

Jitka Bílková (Archiv bezpečnostních složek): Archiv bezpečnostních složek zavádění edukace v archivech nebrání

Hubert Mazur (Archiwum Państwowe w Kielcach): Między archiwum a szkołą. Działalność edukacyjna polskich archiwów państwowych – problemy i doświadczenia

Lucyna Harc (Uniwersytet Wrocławski): Edukacja archiwalna w Polsce w XXI wieku

Anna Zita Apáti (Magyar Nemzeti Levéltár): Hra s písmeny. Staré a nové zkušenosti v archivní pedagogice

 Konferenční salonek 4

Sekce 3: Zkušenosti z výzkumů a vzájemného poznávání evropských archivů a muzeí

Těžiště sekce spočívá na přeshraničních studijních zkušenostech členů Ještědské pobočky ČAS. Pro archivní publikum mohou být přínosné poznatky z výzkumů muzejníků nebo naopak zkušenosti polských kolegů z opačné strany příhraničí. Prezentovány budou také možnosti studia vybraných témat v odděleních Archiwum Państwowego ve Vratislavi (např. Jelenia Góra, Bolesławiec, dříve Lubań, či Kaminiec Ząbkowicki).

Moderátor: Marek Poloncarz (Státní oblastní archiv v Litoměřicích)

Markéta Lhotová (Severočeské muzeum v Liberci): Výzkum likvidace židovských organizací v pohraničí (1938-1945) ve fondech Rakouského státního archivu

David Marek (Muzeum Českého ráje v Turnově): Zahraniční spolupráce Muzea Českého ráje v Turnově v posledním desetiletí

Janusz Gołaszewski (Archiwum Państwowe w Wrocław): Współpraca Archiwum Państwowego we Wrocławiu z instytucjami archiwalnymi Czech, Niemiec, Słowacji i Ukrainy. Pół wieku doświadczeń

Adam Baniecki (Archiwum Państwowe w Wrocław, Oddział Bolesławiec): Rola Międzynarodowej Rady Archiwalnej w popularyzacji eksperckiej wiedzy archiwalnej

Edyta Łaborewicz (Archiwum Państwowe w Wrocław, Oddział Legnica) – Ivo Łaborewicz (Archiwum Państwowe w Wrocław, Oddział Jelenia Góra): Współpraca międzynarodowa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ostatnich dwóch dekad, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziałów w Legnicy i we Wrocławiu

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!

Kompletní program konference ke stažení ZDE