středa

Středa 26. dubna 2017

 8.00–8.30 Prezence účastníků konference

 8.30–9.30

 Kongresový sál

Sekce 1: Německá okupační správa v letech 1938–1945

Moderátor: Zdeněk Kravar (Zemský archiv v Opavě)

Monika Sedláková – Zdeňka Kokošková (Národní archiv): Úřady oberlandrátů v systému okupační správy protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé

Jozef Šerka (Archiv města Ostravy): Městský úřad v Moravské Ostravě v období nacistické okupace

 Konferenční salonek 1

Sekce 2: Obalový materiál dříve a dnes aneb Není karton jako karton

Archiválie je potřeba nejen získávat, třídit, uspořádat a předkládat, ale také kvalitně chránit ve vhodných obalech. Jaké způsoby používali naši předchůdci a jak to řeší v jiných zemích světa dnes, předvedeme na konkrétních ukázkách.

Ivo Durec (Státní okresní archiv Brno-venkov): The World muzeum of Archive Boxes

Jiří Šťastný (EMBA): Výrobky firmy EMBA pro zahraniční trhy

Konferenční salonek 4

Sekce 3: V kůži studenta – workshop o zefektivnění studentských praxí

Archivnictví je humanitním oborem se silnou vazbou mezi univerzitní teorií a pracovní praxí. Přestože studenti v rámci výuky získají také praktickou zkušenost v některém z archivů, není často dostatečně naplněno očekávání obou stran. Protože kvalitní praxe může přispět nejen k doplnění učiva studentek/studentů, ale i k formování budoucích zaměstnanců archivů, je důležitá snaha o co nejlepší spolupráci. Workshop představí dnešní výchozí pozici a nastíní hlavní problémy z pohledu studentek a studentů i zajímavé příklady ze zahraničních praxí. Workshop bude místem pro otevřenou diskusi.

Moderátorky: Monika Laurincová, Alžbeta Vicianová

Diskutující: Stanislav Bárta (Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně), Libor Blažek (Archiv města Brna), Lucie Křížová (Moravský zemský archiv v Brně), studenti a studentky ze studentských sekcí ČAS (Brněnská, Budějovická, Pražská)

 9.30–10.00 Přestávka na kávu

 10.00–11.30

 Konferenční salonek 1

Sekce 1: Německá okupační správa v letech 1938–1945

Moderátor: Jaroslav Pažout (Katedra historie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita Liberec)

Karel Řeháček (Státní oblastní archiv v Plzni): Německá osidlovací společnost a její úloha v plánech na germanizaci českomoravského prostoru

Jiří Smitka (Státní oblastní archiv v Praze): Pozemkový úřad pro Čechy a Moravu v Praze

Hynek Oberhel (Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích): Vysídlení Terezína v roce 1942

Konferenční salonek 4

Sekce 2: Aplikace nových Základních pravidel pro zpracování archiválií

Nová základní pravidla pro pořádání archivních fondů byla uvedena do praxe v souvislosti s poslední generální inventurou. Vzbudila mezi archiváři velmi rozporuplné reakce a řada archivů čeká s jejich aplikací až na spuštění pořádacího programu ELZA. Jaké jsou dosavadní zkušenosti s aplikací nových základních pravidel v praxi? Jaké problémy řeší archiváři při jejich využívání?

Moderátor: David Valůšek (Státní okresní archiv Zlín)

Michal Wanner (Odbor archivní správy): Termíny a způsoby implementace nových Základních pravidel pro zpracování archiválií

Panelová diskuse

Diskutující: Petr Hasan (Národní filmový archiv), Radek Pokorný (Státní okresní archiv Hradec Králové), Ivo Šulc (Státní oblastní archiv v Zámrsku), Michaela Zemánková (Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna)

Kongresový sál

Sekce 3: Ochrana osobních údajů ve světle rozhodnutí Ústavního soudu

V polovině února byl zveřejněn dlouho očekávaný verdikt Ústavního soudu ve věci protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění účinném do dne 30. 6. 2009. Zajímá nás výklad tohoto rozhodnutí a jeho dopady v praxi.

Moderátorka: Karolína Šimůnková (Národní archiv)

Diskutující: Světlana Ptáčníková (Archiv bezpečnostních složek), Jiří Zemánek (Ústavní soud České republiky)

11.30–12.30 Přestávka na oběd

 13.30–18.00 Kulturní program

Organizovaný výlet Archivní tramvají

kabinová lanovka

Cena 75 Kč se platí při registraci na konferenci, účastníci obdrží identifikační pásky opravňující ke vstupu.

13.25 sraz před recepcí hotelu Babylon

13.30 odchod z Babylonu

13.40 nástup do „Archivní tramvaje“ – depo MHD – jen s identifikačním páskem

V tramvaji bude čten komentář k viděným pamětihodnostem, historii tramvajové dopravy v Liberci a k historii Ještědu.

14.00 Horní Hanychov – konečná tramvaje

Cesta k lanovce trvá maximálně 30 minut, jedna kabinka pojme 35 lidí, interval 5–7 minut, pořadí výjezdu k vrcholu bude určeno dle rychlosti chůze jednotlivých účastníků k lanovce.

14.20 odjezd první skupiny lanovkou na Ještěd (maximálně 35 lidí)

15.00 příjezd poslední skupiny na vrchol

V lanovce účastníci obdrží lísky s určením času odjezdu lanovky ke zpáteční cestě.

Ještěd

Prohlídka panoramat (individuálně) + možná návštěva restaurace.

15.30 odjezd první skupiny z Ještědu

16.10 odjezd poslední skupiny z Ještědu

 Je možný také individuální sestup z Ještědu k zastávce tramvajedoporučujeme sportovní obuv

Trasa 60 minut (3,4 km) – po modré značce směr Výpřež a na rozcestníku „Nad Výpřeží“ směr Dvořákův kříž a Liberec.

Trasa 90 minut (5,5 km) – po červené směr Ještědka (restaurace) a Pláně pod Ještědem (restaurace), z Plání pak po modré ke konečné tramvaje.

Kdo nechce čekat, nebo nestihne odjezd „Archivní tramvají“, může se z Horního Hanychova dostat individuálně za 20 Kč obyčejnou tramvají bez přestupu buď na stanici Rybníček (v případě návratu do Babylonu), nebo pokračovat do centra Liberce za dalšími pamětihodnostmi. Tramvaje jezdí minimálně každých 15 minut (možnost koupit si jízdenku je v Infocentru v Horním Hanychově nedaleko konečné, otevřeno do 17.00).

16.00 příchod první skupiny k tramvaji

16.40 příchod poslední skupiny k tramvaji

Čekání je možno si zkrátit v Horním Hanychově v restauraci „Domov“ nebo pivnici „Čerti pod Ještědem“, případně v kavárně s pizzerií.

16.50 odjezd „Archivní tramvaje“ z Horního Hanychova

17.20 návrat do Babylonu

 19.30–02.00

Sál Expo

Společenský večer

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!

Kompletní program konference ke stažení ZDE