Konference

PANELOVÁ DISKUSE

Moderátor:

Diskutující: Petr Mlsna (Ministerstvo vnitra), Jiří Úlovec (Odbor archivní správy Ministerstva vnitra), zástupce ČAS, zástupce státních archivů, zástupce městského nebo specializovaného archivu
PANELOVÁ DISKUSE

Moderátor:

přednášející a názvy příspěvků
Cílem diskuze by mělo být popsání současného stavu se zaměřením na právní úpravu národní a evropskou a její reálné zavádění a fungování v praxi. Měli bychom si popsat zkušenosti, obtíže spojené se novými procesními mechanismy v činnostech archivů. Stranou by neměla zůstat ani čistě archivní úvaha na téma odborné správy a zpřístupňování informací s chráněnými údaji a proměnlivost rolí archiváře jako správce, strážce či mechanického předkladatele. Diskuze by měla načrtnout také základní rozpory mezi trendem svobodného přístupu k informacím (obecně, nikoliv jen v archivním smyslu), případně očekávanou otevřeností informací z důvodu vyrovnávání se s totalitní minulostí a trendem zcela opačným – předimenzované ochrany osobních údajů ale i dalších práv a chráněných informací. Z dosavadního vývoje se zdá, že systémy čelí protichůdným tlakům naprosté otevřenosti a postupného uzavírání zároveň. V rámci debaty by měli být zmíněny také praktické zkušenosti z implementace předpisů do českého prostředí a konkrétně do oboru archivního a nakolik jsou archiváři jinými povinnostmi odváděni od své základní činnosti, kterou je akvizice, zpracování a zpřístupňování archiválií. Stranou debaty by neměl zůstat cíl, získat kontury pro případnou archivní legislativní změnu či teze pro návrh nového archivního zákona v oblasti osobního či jiného chráněného údaje v archivnictví.PANELOVÁ DISKUSE

Moderátor: Karolína Šimůnková (Národní archiv)
Diskutující: Mikuláš Čtvrtník (Státní oblastní archiv v Praze), Marek Poloncarz (Státní oblastní archiv v Litoměřicích), Světlana Ptáčníková (Archiv bezpečnostních složek), Lukáš Blažek (Právnická fakulta Univerzity Karlovy), Miroslav Kunt (Národní archiv)


korespondent: Pavlína Nimrichtrová (NA)