SOkA Mělník hledá archiváře

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo rada/odborný rada – archivář ve Státním oblastním archivu v Praze, v oddělení Státní okresní archiv Mělník

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „rada/odborný rada – archivář ve Státním oblastním archivu v Praze, v oddělení Státní okresní archiv Mělník“ v oboru státní služby č. 35 – Archivnictví a spisová služba podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby.

Místem výkonu služby bude Mělník.

Služba na tomto místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (resp. na dobu určitou do doby úspěšného absolvování úřednické zkoušky a složení slibu, následně na dobu neurčitou). Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. října 2018, případně dle domluvy.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Popis činností vykonávaných na uvedeném služebním místě:

  • výkon předarchivní péče a provádění skartačních řízení a výběru dokumentů u veřejnoprávních a soukromoprávních původců
  • kontrola výkonu spisové služby u původců a metodický dohled na výkon spisové služby u původců
  • koordinace úkonů v oblasti předarchivní péče, skartačních řízení a dohledu nad výkonem spisové služby ve svěřených oblastech veřejné správy
  • provádění státních kontrol u původců a podíl na úkonech činěných ve správních řízeních
  • pořádání, zpracování a inventarizace archivních souborů a vyhotovování archivních pomůcek ve specializovaném počítačovém systému
  • zajištění další archivní péče o archivní soubory včetně zpracování složitých rešerší v archivních fondech
  • výzkumná a publikační činnost z archiválií v péči oddělení SOkA Mělník,
  • další činnosti spojené s využíváním pořádaných a spravovaných fondů (výstavní činnost, přednášky, semináře, archivní edukace),
  • obsluha badatelny

Posuzovány budou žádosti, které uchazeč doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4, nebo podá osobně na podatelnu tohoto služebního úřadu na výše uvedené adrese v termínu do 24. 8. 2018

Žádost lze podat též v elektronické podobě na elektronickou adresu služebního úřadu e-podatelna@soapraha.cz opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: k28aiwy).

Obálka, resp. elektronická či datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář ve Státním oblastním archivu v Praze, v oddělení Státní okresní archiv Mělník se jménem, příjmením a adresou uchazeče.

Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky a složení slibu nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena.

Mgr. Alena Černošková, personalistka
tel.: 974 847 372, e-mail: alena.cernoskova@soapraha.cz

Více informací a p otřebné formuláře ke stažení zde.

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2