Vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa – metodik spisové služby a archivnictví kanceláře tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem

Metodik spisové služby a archivnictví kanceláře tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem

Předpokládaný termín nástupu: srpen/září 2018
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platová třída: 11 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 222/2010 Sb.

Předpoklady pro výkon funkce:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem na území ČR
 • způsobilost k právním úkonům
 • občanská a morální bezúhonnost – za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí jako by nebyla odsouzena

Další předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu, obor archivnictví a spisová služba výhodou
 • znalost zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • výborné organizační a komunikační schopnosti
 • samostatnost, spolehlivost, flexibilita
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • výborná znalost českého jazyka

Písemná přihláška, musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely daného výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, viz formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ na webových stránkách města: http://www.usti-nl.cz/cz/ostatni/rychla-orientace/nabidka-pracovnich-mist.html

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce, označené v levém horním rohu značkou VŘ – KT – metodik osobně na podatelnu MmÚ nebo poštou na adresu: Magistrát města Ústí n. L., Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem ve lhůtě nejpozději do 14:00 hodin dne 18. 7. 2018.

Z výběrového řízení budou vyřazeni zájemci, kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.

Nabízíme zajímavé zaměstnanecké výhody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa – metodik spisové služby a archivnictví kanceláře tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2