Zápis z 30. náhradní valné hromady ČAS

Zápis z 30. náhradní valné hromady České archivní společnosti konané dne 22. března 2018 v kinosále Národního archivu

Účast na valné hromadě: 126 individuálních členů, 0 kolektivních členů

 1. Zahájení
  Náhradní valnou hromadu zahájil v 10.15 předseda ČAS David Valůšek, který přivítal všechny přítomné a konstatoval, že náhradní valná hromada je dle stanov usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a návrhové komise
  Předseda ČAS přednesl návrh výboru na orgány valné hromady. Jelikož nebylo dalších návrhů z pléna, nechal hlasovat:

   Předsedající – David Valůšek

   Hlasování: 125/0/1

   Zapisovatel – Michal Sejk

   Hlasování: 125/0/1

   Návrhová komise – Lucie Křížová, Jana Kolouchová, Jitka Bílková

   Hlasování: 123/0/3

  Po zvolení orgánů valné hromady vyzval předsedající přítomné k minutě ticha za všechny členy ČAS, kteří zemřeli od data konání poslední valné hromady. Byli to Jiří Dušek, PhDr. Jindřich Obršlík (zemřel 25. 10. 2017, čestným členem ČAS byl od roku 2001), PhDr. Blažena Przybylová (zemřela 31. 10. 2017, místopředsedkyně ČAS v letech 2002-2008), prof. PhDr. Josef Petráň, CSc., dr. h. c. (zemřel 3. 12. 2017, čestným členem ČAS byl od roku 2015) a PhDr. Oldřich Sládek, CSc. (zemřel 5. 3. 2017, čestným členem ČAS byl od roku 2009).

  Předsedající navrhl změnu v programu valné hromady. Vzhledem k tomu, že ředitel Odboru archivní správy PhDr. Jiří Úlovec se z jednání valné hromady omluvil, bude tento bod vypuštěn. Zároveň navrhl předsedající předřadit zprávám o činnosti hlasování o udělení čestného členství.

  Hlasování: 126/0/0

  Valná hromada se tedy bude řídit následujícím programem:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedajícího, zapisovatele a návrhové komise
  3. Schválení výměny členek výboru
  4. Udělení čestného členství
  5. Zpráva o činnosti za rok 2017
  6. Pokladní zpráva a návrh rozpočtu
  7. Zpráva revizní komise
  8. Zprávy o činnosti sekcí a poboček
  9. Plán práce na rok 2018
  10. Diskuse ke zprávám, plánu práce a návrhům
  11. Diskuse
  12. Usnesení, jeho schválení a závěr
 3. Schválení výměny členek výboru
  Předsedající uvedl, že dne 26. 6. 2017 oznámila PhDr. Jitka Janečková svoji rezignaci na členství ve výboru ČAS z pracovních i osobních důvodů, a to s účinností od 1. 1. 2018. Výbor ČAS na svém zasedání dne 6. 2. 2018 kooptoval do svých řad Mgr. Markétu Járovou, která skončila při loňských volbách do výboru ČAS na kandidátní listině s nejvyšším počtem hlasů nezvolených kandidátů. Již ve druhé polovině roku 2017 se účastnila schůzí výboru s hlasem poradním. Kooptování však musí schválit dle platných stanov (čl. 10, odst. 2) valná hromada ČAS. Po popisu této situace nechal předsedající hlasovat.

  Hlasování: 126/0/0

  Změna ve složení statutárního orgánu musí být náležitě administrativně zpracována zápisem do veřejného rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. Tímto administrativním úkonem navrhuje výbor pověřit jednatele ČAS Michala Sejka.

  Hlasování: 126/0/0

 4. Udělení čestného členství
  Předsedající seznámil přítomné s návrhem výboru na udělení čestného členství ČAS. Navržení kolegové byli stručně představeni:

  • doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.

   Hlasování: 125/0/1

  • PhDr. Karel Chobot

   Hlasování: 125/0/1

  Oba noví čestní členové poté přednesli krátkou řeč, ve které nejen poděkovali za udělené ocenění, ale také reagovali na představení pronesené předsedajícím schůze, a to zejména na aktuální nefunkčnost Vědecké archivní rady.

 5. Zpráva o činnosti ČAS za rok 2017
  Zprávu o činnosti ČAS doplněnou prezentací fotografií Marcely Zdrubecké z poslední valné hromady a z liberecké konference přednesl jednatel Michal Sejk. Kromě již pravidelně konaných akcí vycházejících z dlouhodobých úkolů dle usnesení valné hromady připomněl zejména přípravu liberecké archivní konference.
  O schválení zprávy o činnosti bylo hlasováno až po ukončení celého bloku zpráv poboček, studentských sekcí a odborné skupiny.
  Příloha 1 – Zpráva o činnosti ČAS za rok 2017

  Hlasování: 126/0/0

 6. Pokladní zpráva za rok 2017 a rozpočet na rok 2018
  Pokladní ČAS Martin Myšička přednesl pokladní zprávu za uplynulý rok. Nejprve poděkoval své předchůdkyni Jitce Janečkové. Jednotlivé položky poté doplnil patřičným komentářem, aby bylo jasně patrné, proč byl v některých případech překročen případně nenaplněn rozpočet na rok 2017. Samostatnou kapitolou bylo vyúčtování liberecké archivní konference.
  Poté přednesl i návrh rozpočtu ČAS na rok 2018, který již prošel diskusí na schůzi výboru. O schválení rozpočtu a pokladní zprávy nechal předsedající hlasovat.
  Příloha 2 – Pokladní zpráva za rok 2017
  Příloha 3 – Návrh rozpočtu na rok 2018

  Hlasování: 126/0/0

 7. Zpráva revizní komise
  Předseda revizní komise Daniel Doležal přednesl zprávu revizní komise. Popsal položkově problémy jednotlivých segmentů účetnictví ČAS a ocenil práci všech, kteří se na vedení účetnictví ČAS, poboček i sekcí podíleli.
  Příloha 4 – Zpráva revizní komise
 8. Zprávy o činnosti sekcí, poboček a odborných skupin
  Předsedající vyzval zástupce jednotlivých sekcí, poboček a odborných skupin k přednesení zpráv o činnosti. Zprávy byly doplněny prezentacemi fotografií z činnosti. Všechny zprávy o činnosti byly ve stejném či mírně pozměněném znění publikovány v Ročence ČAS v roce 2017. Následuje výčet řečníků.

  • Brněnská pobočka – Stanislav Bárta
  • Ještědská pobočka – Pavel Jakubec
  • Brněnská studentská sekce – Martin Firon
  • Českobudějovická studentská sekce – omluveni, zprávu přečetl Michal Sejk
  • Hradecká studentská sekce – Andrea Jaklová
  • Olomoucká studentská sekce – Lucie Vrlová, Adéla Vozáková
  • Pražská studentská sekce – Kristýna Ansorgová
  • Odborná skupina specializovaných archivů – Jan Bílek

  Příloha 5 – Zpráva o činnosti Brněnské pobočky ČAS za rok 2017
  Příloha 6 – Zpráva o činnosti Ještědské pobočky ČAS za rok 2017
  Příloha 7 – Zpráva o činnosti Brněnské studentské sekce ČAS za rok 2017
  Příloha 8 – Zpráva o činnosti Českobudějovické studentské sekce ČAS za rok 2017
  Příloha 9 – Zpráva o činnosti Hradecké studentské sekce ČAS za rok 2017
  Příloha 10 – Zpráva o činnosti Olomoucké studentské sekce ČAS za rok 2017
  Příloha 11 – Zpráva o činnosti Pražské studentské sekce ČAS za rok 2017
  Příloha 12 – Zpráva o činnosti Odborné skupiny specializovaných archivů ČAS za rok 2017

 9. Plán práce na rok 2018
  Předsedající představil plán práce na rok 2018. Komentoval zejména konkrétní úkoly na příští období, z nichž vyzdvihl hlavně přípravu další archivní konferenci, vydání publikace z konference v Liberci, uspořádání společného semináře se saskou a polskou archivní společností na téma ochrana osobních údajů napříč Evropou (gestor za ČAS Karel Halla), organizaci odborných přednášek a dalších jednorázových akcí a také úpravu internetových stránek ČAS.
  Příloha 13 – Plán práce ČAS na rok 2018

  Hlasování: 126/0/0

 10. Diskuse ke zprávám, plánu práce a návrhům
  Poté vyzval předseda ČAS plénum k diskusi nad body 5 – 9. Vzhledem k tomu, že diskuse neproběhla, bylo hlasováno o schválení zprávy o činnosti ČAS za rok 2017, zprávy o hospodaření za účetní rok 2017, rozpočtu na rok 2018 a návrhu plánu práce na rok 2018 (viz hlasování u bodů 5 – 9).
 11. Diskuse
  Předsedající vyzval návrhovou komisi, aby se sešla k přípravě usnesení z valné hromady a poté vyhlásil generální diskusi.

  Jako první si slovo vzal předseda ČAS a poděkoval paní dr. Emilii Benešové za reprezentaci archivní obce v Radě Ústavu pro studium totalitních režimů.
  Do diskuse se dále přihlásil Stanislav Bárta, místopředseda Brněnské pobočky ČAS, a informoval plénum o proběhlém 2. archivním plese ČAS, který se uskutečnil v Brně v únoru roku 2018, a nebyl proto součástí zprávy o činnosti pobočky. Představil také krátký filmový klip, který byl z plesu připraven.
  Jako další se do diskuse přihlásila dr. Zdeňka Kokošková, která pozvala členy ČAS na mezinárodní konferenci 25 let spolu, která se uskuteční v dalším týdnu v kinosále Národního archivu.
  Dr. Emilie Benešová poděkovala nejen za podporu, které se jí ze strany ČAS dostávalo v době jejího mandátu v Radě ÚSTR, ale také za diskusi, která toto období její činnosti provázela. Přítomné pozvala také na výstavu Labyrintem českých dějin.
  Posledním diskutujícím byla prof. Ivan Hlaváček, který inicioval pověření výboru ČAS k oslovení ministra vnitra se žádostí o reaktivaci činnosti Vědecké archivní rady.
  Jiných diskusních příspěvků nebylo.

 12. Usnesení, jeho schválení a závěr
  Předsedající vyzval předsedkyni návrhové komise Lucii Křížovou, aby přednesla návrh usnesení z valné hromady. Poté vyzval plénum k diskusi a připomínkám k usnesení. Po krátké diskusi bylo usnesení doplněno a předsedající vyzval k hlasování.
  Příloha 14 – Usnesení z valné hromady

  Hlasování: 126/0/0

Předseda ČAS poté všem poděkoval za korektní jednání valné hromady, popřál všem mnoho zdaru v jejich práci a valnou hromadu ukončil.

Valná hromada byla ukončena v 12.30.

Zapsal Michal Sejk
22. 3. 2018

Označeno v Novinky, Slide

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2