ABS vyhlašuje VŘ na služební místo „odborný rada – archivář“ v Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo odborný rada – archivář v Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra v Archivu bezpečnostních složek

Vedoucí služebního úřadu ředitelka Archivu bezpečnostních složek jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f/ zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „odborný referent – archivář“ v Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů, v oboru služby 35. archivnictví a spisová služba podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby.

Místem výkonu služby bude Praha.

Služba na tomto místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 2. 5. 2018, případně dle domluvy

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Popis činností vykonávaných na uvedených služebních místech:

  • Komplexní zajišťování péče o archivní soubory včetně zpracování složitých rešerší.
  • Zajišťování zpřístupňování archivních fondů, souborů a dokumentů v Archivu bezpečnostních složek v souladu s platnou legislativou
  • Odborná příprava archivního materiálu k digitalizaci.
  • Vyřizování přidělené korespondence a dotazů badatelů.
  • Odborná správa archivních fondů a sbírek, podílení se na provádění kontroly jejich fyzického stavu a podrobné revize.
  • Podílení se na pořádání, inventarizování, katalogizování a revizích archivních fondů podle stanovené metodiky.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“), podané ve lhůtě do 23. 3. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Archiv bezpečnostních složek, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na adrese: Na Struze 3, Praha 1. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (sekretariat@abscr.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 6r3afce).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo „Odborný rada – archivář“ v Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra“

Více informací naleznete zde.

Potřebné formuláře ke stažení naleznete zde.

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2