Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada / odborný rada – archivář v SOkA Pardubice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – archivář ve Státním okresním archivu Pardubice

Č. j.: SOAZ-ZA/2018-19-2
Datum: 8. 1. 2018

Ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:

rada / odborný rada – archivář ve Státním okresním archivu Pardubice v oboru služby 35. archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby jsou Pardubice.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (resp. na dobu určitou do doby úspěšného absolvování úřednické zkoušky a složení slibu, následně na dobu neurčitou dle § 29 zákona).

Předpokládaný termín nástupu do služby je březen až duben 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracování složitých archivních rešerší,
 • výkon kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby a odborného dohledu nad archivní a spisovou službou včetně vyřazování dokumentů u veřejnoprávních původců, kulturně vědeckých institucí a u dalších držitelů archiválií a jejich zřizovatelů,
 • příprava a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů, samostatná publikační činnost,
 • edení základní evidence archiválií na listech NAD i v elektronickém zpracování.

V souladu s § 24 odst. 3 zákona státní zaměstnanec podá řediteli Státního oblastního archivu v Zámrsku žádost o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“). Osoba jiná podá řediteli Státního oblastního archivu v Zámrsku v souladu s § 24 odst. 4 zákona žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“). Žádost musí být podána písemně v českém jazyce. Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři (viz přílohu č. 1).

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podané ve lhůtě 31. ledna 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu:

Státní oblastní archiv v Zámrsku
Karla IV. 42
P. O. Box C34
530 01 Pardubice

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (reditel.soa@ahapa.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 6msaiwp).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – archivář ve Státním okresním archivu Pardubice“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

  • a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
   Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
  • b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
  • c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením (viz přílohu č. 3);
  • d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;
  • e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání.
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  • f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
 2. splňuje jiný požadavek stanovený služebním předpisem (Služební předpis č. 5 ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku ze dne 2. listopadu 2015, kterým se stanoví požadavky odborného zaměření na služební a pracovní místa v 10. až 12. platové třídě v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba, čj. SOAZ-ZA/2015-1493-2), kterým je – odborné zaměření vzdělání – vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo doktorandském studijním oboru archivnictví, historie, případně ve studijních programech historie nebo archivnictví v kombinaci s dalšími obory včetně oborů s učitelským zaměřením.

K žádosti dále žadatel přiloží:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis.

Více informací a potřebné formuláře ke stažení naleznete zde.

Bližší informace poskytne:

Hana Rajnetová
personalistka
tel. 466 799 016
e-mail: personalista.soa@ahapa.cz

Vyvěšeno 8. 1. 2018
Svěšeno 31. 1. 2018
Počet listů: 3
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 4
Spis. znak: 010.2.2. / V5

Mgr. Ivo Šulc
vrchní rada
ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2