SOA Zámrsk vyhlašuje VŘ na služební místo odborný rada – archivář – metodik elektronických skartací

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na na služební místo odborný rada – archivář – metodik elektronických skartací a péče o elektronické dokumenty v Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové

Č. j.: SOAZ-ZA-2017/1500-2
Datum: 3. 11. 2017

Ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný rada – archivář – metodik elektronických skartací a péče o elektronické dokumenty v Oddělení archivní metodiky, předarchivní péče a správy podnikových fondů Hradec Králové

Místem výkonu: Pardubice, Hradec Králové.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (resp. na dobu určitou do doby úspěšného absolvování úřednické zkoušky a složení slibu, následně na dobu neurčitou dle § 29 zákona).

Předpokládaný termín nástupu do služby je leden 2018.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • odborná asistence při výběru digitálních archiválií u veřejnoprávních původců a jejich ukládání do Národního digitálního archivu,
 • podpora při správě a zpracování digitálních archiválií uložených v Národním digitálním archivu,
 • metodická spolupráce s Národním digitálním archivem, podíl na tvorbě metodických návodů z oblasti péče o digitální archiválie,
 • sledování implementace elektronického úřadování v Pardubickém a Královéhradeckém kraji,
 • účast na kontrolách vedení spisové služby v elektronických systémech spisové služby u veřejnoprávních původců,
 • řízení správy dat a zpřístupňování elektronických dokumentů Státního oblastního archivu v Zámrsku,
 • zpracovávání komplexních rozvojových koncepcí a nových metodických postupů v archivnictví.

V souladu s § 24 odst. 3 zákona státní zaměstnanec podá řediteli Státního oblastního archivu v Zámrsku žádost o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“). Osoba jiná podá řediteli Státního oblastního archivu v Zámrsku v souladu s § 24 odst. 4 zákona žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“). Žádost musí být podána písemně v českém jazyce. Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři (viz přílohu č. 1).

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 24. listopadu 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu:
Státní oblastní archiv v Zámrsku Karla IV. 42 P. O. Box C34 530 01 Pardubice

nebo osobně podané na podatelnu archivu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (ivo.sulc@archivzamrsk.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 6msaiwp).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada – archivář – metodik elektronických skartací ve Státním oblastním archivu v Zámrsku“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 • a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.
  Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 • b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,[4] není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;
 • e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;/li>

K žádosti dále žadatel přiloží:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis.

Více informací a potřebné formuláře ke stažení naleznete zde.

Bližší informace poskytne:

Hana Rajnetová
personalistka
tel. 466 799 016
e-mail: soa.rajnetova@tiscali.cz

Vyvěšeno 3. 11. 2017
Svěšeno 24. 11. 2017
Počet listů: 3
Počet příloh: 4
Spis. znak: 010.2.2. / V5

Mgr. Ivo Šulc
vrchní rada
ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2