Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 2 služební místa rada – archivář v Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb. v Archivu bezpečnostních složek

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na 2 služební místa rada – archivář v Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb.
v Archivu bezpečnostních složek

Vedoucí služebního úřadu ředitelka Archivu bezpečnostních složek jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f/ zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 služebních míst „rada – archivář“ v Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb., v oboru služby 35. archivnictví a spisová služba podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby.

Místem výkonu služby bude Praha.

Služba na těchto místech bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místa je 1. 10. 2017, případně dle domluvy.

Služební místa jsou zařazena podle přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Popis činností vykonávaných na uvedených služebních místech:

  • Zajišťování, organizování a koordinace činnosti specializovaných archivních pracovišť.
  • Provádění činností v rámci agendy k zákonu č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, a s tím spojené agendy spisové služby GINIS.
  • Vypracování odborných stanovisek pro Ministerstvo obrany ČR v souvislosti s naplňováním zákona č. 262/2011 Sb.
  • Spolupráce s archivy a s dalšími odbornými pracovišti jiných úřadů a institucí a účast na konferencích a odborných seminářích k problematice archivnictví, historie a pomocných věd historických.
  • Spolupráce a podíl na koncepci, tvorbě a náplni sborníku Archivu a jeho edičních řad.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“), podané ve lhůtě do 31. 8. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Archiv bezpečnostních složek, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na adrese: Na Struze 3, Praha 1. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (sekretariat@abscr.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 6r3afce).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy:
„Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo „Rada – archivář“ v Oddělení agendy zákona 262/2011 Sb.“.

Více informací naleznete zde.

Potřebné formuláře ke stažení naleznete zde.

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2