Zápis z 28. náhradní valné hromady (volební) ČAS

Zápis z 28. náhradní valné hromady (volební) České archivní společnosti konané dne 21. března 2017 v kinosále Národního archivu

Účast na valné hromadě: 163 individuálních členů, 2 kolektivní členové

Valná hromada se řídila programem, který byl všem členům distribuován předem:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a návrhové komise
 3. Organizační, jednací a volební řád
 4. Volební komise
 5. Zpráva o činnosti za rok 2016
 6. Pokladní zpráva a návrh rozpočtu
 7. Zpráva revizní komise
 8. Zprávy o činnosti sekcí a poboček
 9. Plán práce na rok 2017
 10. Diskuse ke zprávám, plánu práce a návrhům
 11. Udělení čestného členství
 12. Vystoupení PhDr. Jiřího Úlovce, ředitele Odboru archivní správy a spisové služby
 13. Vyhlášení výsledků voleb
 14. Diskuse
 15. Usnesení, jeho schválení a závěr
 1. Zahájení
  Náhradní valnou hromadu zahájil v 10.20 předseda ČAS David Valůšek, který přivítal všechny přítomné a konstatoval, že náhradní valná hromada je dle stanov usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a návrhové komise
  Předseda ČAS přednesl návrh výboru na orgány valné hromady. Jelikož nebylo dalších návrhů z pléna, nechal hlasovat:

   Předsedající – David Valůšek

   Hlasování: 164/0/1

   Zapisovatel – Michal Sejk

   Hlasování: 164/0/1

   Návrhová komise – Jiří Smitka (předseda), Lucie Křížová, Jana Kolouchová

   Hlasování: 162/0/3

  Po zvolení orgánů valné hromady vyzval předsedající přítomné k minutě ticha za všechny členy ČAS, kteří zemřeli od data konání poslední valné hromady. Byli to PhDr. Kateřina Smutná (zemřela 7. 5. 2016) a kardinál Miloslav Vlk (zemřel 13. 3. 2017, čestným členem ČAS byl od roku 2007).

 3. Organizační, jednací a volební řád
  Předsedající shrnul návrh výboru na text všech tří řádů, který byl všem účastníkům valné hromady distribuován prostřednictvím elektronické pošty. Zdůraznil, že v roce 2016 úspěšně proběhl zápis změn do veřejného rejstříku, a je tudíž nutné aktualizovat dle platných stanov i ostatní dokumenty. Vyzval plénum k připomínkám a diskusi nad všemi třemi řády. Jelikož nebylo žádných připomínek, dal předsedající hlasovat o všech třech řádech najednou.
  Příloha 1 – Organizační řád
  Příloha 2 – Jednací řád
  Příloha 3 – Volební řád

  Hlasování: 165/0/0

 4. Volební komise
  Předsedající nejprve představil výborem navrhované členy volební komise – Petr Tesař, Jiří Jelínek, Pavel Pilz, Michaela Zemánková. Jelikož po vyzvání nebyly z pléna další návrhy, nechal hlasovat o celé volební komisi najednou.

  Hlasování: 161/0/4

  Členové volební komise byli vyzváni, aby si ze svého středu zvolili předsedu. Poté se představili jednotliví kandidáti na členy výboru (kromě nepřítomné Heleny Tomáškové) a revizní komise. Předsedající vyzval plénum k doplnění kandidátní listiny. Jelikož dalších návrhů nebylo, předal slovo předsedovi volební komise Petru Tesařovi, který přítomným sdělil podrobnosti volby: zvolené kandidáty je třeba označit křížkem (volební lístek označený jinak nebo podepsaný je neplatný), a to v počtu maximálně 13 do výboru a 3 do revizní komise. Předsedající vyzval přítomné, aby provedli volbu a lístky vhodili do připravené volební urny. Následně vyhlásil přestávku k provedení volby a na jejím konci požádal volební komisi, aby se odebrala k sečtení hlasů.
  Příloha č. 4 – Kandidátní listina do výboru a revizní komise ČAS (volební lístek)

 5. Zpráva o činnosti ČAS za rok 2016
  Zprávu o činnosti ČAS doplněnou prezentací fotografií Vladimíra Waageho z tradiční podzimní exkurze do Opavy a okolí přednesl jednatel Michal Sejk. Kromě již pravidelně konaných akcí vycházejících z dlouhodobých úkolů dle usnesení valné hromady připomněl nejzásadnější konkrétní úkoly, kterými se výbor ČAS v uplynulém roce zabýval: úspěšný zápis spolku do veřejného rejstříku u Městského soudu v Praze, příprava celostátní archivní konference v Liberci, definitivní ukončení revize členské základny, úprava webových stránek, mezinárodní vztahy ČAS a také zapojení do přípravy tvorby nové archivní legislativy. O schválení zprávy o činnosti bylo hlasováno až po ukončení celého bloku zpráv poboček, studentských sekcí a odborné skupiny.
  Příloha 5 – Zpráva o činnosti ČAS za rok 2016

  Hlasování: 165/0/0

 6. Pokladní zpráva za rok 2016 a rozpočet na rok 2017
  Pokladní ČAS Jitka Janečková přednesla pokladní zprávu za uplynulý rok. Jednotlivé položky doplnila patřičným komentářem, aby bylo jasně patrné, proč byl v některých případech překročen případně nenaplněn rozpočet na rok 2016. Poté přednesla i návrh rozpočtu ČAS na rok 2017, který již prošel diskusí na schůzi výboru. O schválení rozpočtu a pokladní zprávy nechal předsedající hlasovat.
  Příloha 6 – Pokladní zpráva za rok 2016
  Příloha 7 – Návrh rozpočtu na rok 2017

  Hlasování: 165/0/0

 7. Zpráva revizní komise
  Předseda revizní komise Daniel Doležal přednesl zprávu revizní komise. Konstatoval, že revizní komise nenalezla žádných zásadních problémů v účetnictví ČAS a ocenil práci všech, kteří se na vedení účetnictví ČAS, poboček i sekcí podíleli.
  Příloha 8 – Zpráva revizní komise
 8. Zprávy o činnosti sekcí, poboček a odborných skupin
  Předsedající vyzval zástupce jednotlivých sekcí, poboček a odborných skupin k přednesení zpráv o činnosti. Zprávy byly doplněny prezentacemi fotografií z činnosti. Všechny zprávy o činnosti byly ve stejném či mírně pozměněném znění publikovány v Ročence ČAS v roce 2016. Následuje výčet řečníků.

  • Brněnská pobočka – Radana Červená
  • Ještědská pobočka – Pavel Jakubec
  • Brněnská studentská sekce – Lukáš Lexa
  • Českobudějovická studentská sekce – František Exner
  • Hradecká studentská sekce – Kateřina Doležalová
  • Olomoucká studentská sekce – Lucie Vrlová, Adéla Vozáková
  • Pražská studentská sekce – Eliška Vávrová
  • Odborná skupina specializovaných archivů – Jan Bílek

  Příloha 9 – Zpráva o činnosti Brněnské pobočky ČAS za rok 2016
  Příloha 10 – Zpráva o činnosti Ještědské pobočky ČAS za rok 2016
  Příloha 11 – Zpráva o činnosti Brněnské studentské sekce ČAS za rok 2016
  Příloha 12 – Zpráva o činnosti Českobudějovické studentské sekce ČAS za rok 2016
  Příloha 13 – Zpráva o činnosti Hradecké studentské sekce ČAS za rok 2016
  Příloha 14 – Zpráva o činnosti Olomoucké studentské sekce ČAS za rok 2016
  Příloha 15 – Zpráva o činnosti Pražské studentské sekce ČAS za rok 2016
  Příloha 16 – Zpráva o činnosti Odborné skupiny specializovaných archivů ČAS za rok 2016

 9. Plán práce na rok 2017
  Předsedající představil plán práce na rok 2017. Komentoval zejména konkrétní úkoly na příští období, z nichž vyzdvihl hlavně přípravu dalších archivních konferencí, vydání publikace z konference v Liberci a organizaci odborných přednášek a dalších jednorázových akcí.
  Příloha 17 – Plán práce ČAS na rok 2017

  Hlasování: 165/0/0

 10. Diskuse ke zprávám, plánu práce a návrhům
  Poté vyzval předseda ČAS plénum k diskusi nad body 5 – 9. Vzhledem k tomu, že diskuse neproběhla, bylo hlasováno o schválení zprávy o činnosti ČAS, rozpočtu na rok 2017 a návrhu plánu práce na rok 2017 (viz hlasování u bodů 5 – 9).
 11. Udělení čestného členství
  Předsedající seznámil přítomné s návrhem výboru na udělení čestného členství ČAS. Navržené kolegyně a navržený kolega byli stručně představeni:

  • Prom. hist. Věra Beránková

   Hlasování: 164/0/1

  • PhDr. Jaroslava Hoffmannová

   Hlasování: 164/0/1

  • PhDr. Eduard Mikušek

   Hlasování: 165/0/0

 12. Vystoupení PhDr. Jiřího Úlovce
  Předsedající požádal přítomného dr. Úlovce o vystoupení k aktuálním otázkám českého archivnictví. Ten ve svém příspěvku shrnul nejen palčivé otázky stávající situace (státní služba, software pro popis archiválií), ale také promluvil o koncepci a vizích rozvoje archivnictví, ale také archivní sítě a jednotlivých institucí a jejich budov.
 13. Vyhlášení výsledku voleb
  Předsedající vyzval předsedu volební komise, aby oznámil výsledky voleb do výboru a revizní komise ČAS. Kol. Tesař jako zvolený předseda konstatoval, že volby proběhly řádně, bylo odevzdáno celkem 165 platných hlasovacích lístků a nebyly vzneseny žádné námitky k průběhu voleb. Poté oznámil jména zvolených kandidátů (viz příloha č. 18).
  Příloha 18 – Zápis o průběhu voleb do výboru a revizní komise ČAS
 14. Diskuse
  Předsedající vyzval návrhovou komisi, aby se sešla k přípravě usnesení z valné hromady a poté vyhlásil generální diskusi.
  Do diskuse se předem přihlásil Stanislav Bárta, místopředseda Brněnské pobočky ČAS, a informoval plénum o proběhlém 1. archivním plese ČAS, který se uskutečnil v Brně až v únoru roku 2017, a nebyl proto součástí zprávy o činnosti pobočky. Krátkou prezentaci fotografií doplnil vtipným komentářem a na závěr pozval přítomné na další archivní ples, který se uskuteční v roce 2018.
  Jiných diskusních příspěvků nebylo.
 15. Usnesení, jeho schválení a závěr
  Předsedající vyzval předsedu návrhové komise Jiřího Smitku, aby přednesl návrh usnesení z valné hromady. Poté vyzval plénum k diskusi a připomínkám k usnesení. Jelikož diskuse neproběhla, dal hlasovat o schválení usnesení v přednesené podobě.
  Příloha 19 – Usnesení z valné hromady

  Hlasování: 165/0/0

Předseda ČAS poté všem poděkoval za korektní jednání valné hromady, popřál všem mnoho zdaru v jejich práci a valnou hromadu ukončil

Valná hromada byla ukončena v 12.50.

Zapsal Michal Sejk
21. 3. 2017

Označeno v Novinky, Slide

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2