VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – na služební místo odborného referenta / vrchního referenta v oddělení centrální spisovny a správního archivu (ID 30355588)

Platné do 3. 4. 2017, 9. PT, č. j.: MV-32802-2/SP-2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
odborného referenta / vrchního referenta v oddělení centrální spisovny a správního archivu

Č.j.: MV-32802-2/SP-2017

datum: 13. března 2017

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného referenta / vrchního referenta v oddělení centrální spisovny a správního archivu, ID 30355588, v oboru služby:

 • 35. Archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup do služby na toto služební místo je květen 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy a výkon služby zahrnuje: zajišťování centrálního ukládání dokumentů ministerstva, manipulaci s dokumenty a odborný výkon spisové služby ministerstva, včetně provádění skartačního řízení. Výkon služby také zahrnuje časté cestování mimo služební působiště Praha. Pokročilá znalost MS OFFICE je výhodou.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 3. dubna 2017, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu vnitra prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, P. O. BOX 95 nebo osobně podané do podatelny Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo odborného referenta / vrchního referenta v oddělení centrální spisovny a správního archivu odboru spisové služby ministerstva, ID 30355588, č.j.: MV-32802-2/SP-2017“. (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

Výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení řízení, metodiky a kontroly archivů a spisové služby odboru archivní správy se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který/á:

 1. Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
  • je státním občanem/státní občankou České republiky, občanem/občankou jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  • dosáhl/a věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
  • je plně svéprávný/á [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
  • je bezúhonný/á [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li občanem/občankou České republiky; v případě, že žadatel/ka bude chtít, aby výpis z evidence Rejstříku trestů obstaral služební úřad z vlastní evidence, je nutné, aby ke své žádosti doložil údaje k tomuto potřebné: kromě jména, příjmení, data narození, pohlaví, státního občanství a trvalého pobytu (údaje zřejmé z žádosti, popř. z příloh k žádosti) ještě dále rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození, a stát narození“;
  • dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání;
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení nebo vysvědčení o dosaženém vyšším odborném vzdělání). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; v takovém případě žadatel/ka doloží originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 zákona služebním předpisem služebního orgánu, kterým je společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 43/2016, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, ve znění společného služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 50/2016.
  • podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona a výše uvedeného služebního předpisu způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi alespoň stupně utajení „Důvěrné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
   Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného osvědčení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „Důvěrné“. V případě, že uchazeč/ka nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho/její žádost nebude vyřazena z jiných důvodů postupem podle § 27 odst. zákona o státní službě, lze tento požadavek splnit dokladem o podání žádosti o vydání osvědčení před vydáním rozhodnutí o zařazení na služební místo. K podání žádosti o vydání osvědčení bude konkrétní žadatel/ka vyzván/a služebním orgánem až poté, co o něm/o ní bude jako o nejvhodnějším uchazeči/nejvhodnější uchazečce uzavřena dohoda mezi bezprostředně nadřízeným představeným a služebním orgánem, ale ještě předtím, než bude vydáno rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.

K žádosti dále žadatel/ka přiloží:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • písemnou práci v rozsahu maximálně dvou normostran na téma „Motivace žadatele/žadatelky ve vztahu ke služebnímu místu, na něž se hlásí do výběrového řízení“.

Bližší informace poskytne:

Alexandra Drábová
odbor personální
tel.: +420 974 832 238
e-mail: alexandra.drabova@mvcr.cz

Bližší informace a potřebné formuláře ke stažení naleznete zde.

Mgr. Jiří Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2