VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – na služební místo ministerského rady v oddělení řízení, metodiky a kontroly archivů a spisové služby (ID 17005414)

Platné do 3. 4. 2017, 13. PT, č. j.: MV-35094-2/SP-2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
ministerského rady v oddělení řízení, metodiky a kontroly archivů a spisové služby

Č.j.: MV-35094-2/SP-2017

datum: 17. března 2017

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení řízení, metodiky a kontroly archivů a spisové služby, ID 17005414, v oboru služby:

 • 35. Archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup do služby na toto služební místo je květen 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy a výkon služby zahrnuje: komplexní dozor nad archivnictvím a spisovou službou a vyřazováním dokumentů včetně výběru archiválií s důrazem na systémy elektronické spisové služby; kontrolní činnost; organizační činnost; zajišťování odborné spolupráce v rámci archivní sítě; koordinaci společných činností. Výkon služby také zahrnuje časté cestování mimo služební působiště Praha. Pokročilá znalost MS OFFICE a ASPI je výhodou.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 3. dubna 2017, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu vnitra prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, P. O. BOX 95 nebo osobně podané do podatelny Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení řízení, metodiky a kontroly archivů a spisové služby odboru archivní správy, ID 17005414, č.j.: MV-35094-2/SP-2017“. (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

Výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení řízení, metodiky a kontroly archivů a spisové služby odboru archivní správy se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který/á:

Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 • je státním občanem/státní občankou České republiky, občanem/občankou jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • dosáhl/a věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný/á [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • je bezúhonný/á [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li občanem/občankou České republiky; v případě, že žadatel/ka bude chtít, aby výpis z evidence Rejstříku trestů obstaral služební úřad z vlastní evidence, je nutné, aby ke své žádosti doložil údaje k tomuto potřebné: kromě jména, příjmení, data narození, pohlaví, státního občanství a trvalého pobytu (údaje zřejmé z žádosti, popř. z příloh k žádosti) ještě dále rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození, a stát narození“;
 • dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; v takovém případě žadatel/ka doloží originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

K žádosti dále žadatel/ka přiloží:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • písemnou práci v rozsahu maximálně dvou normostran na téma „Motivace žadatele/žadatelky ve vztahu ke služebnímu místu, na něž se hlásí do výběrového řízení“.

Bližší informace poskytne:

Alexandra Drábová
odbor personální
tel.: +420 974 832 238
e-mail: alexandra.drabova@mvcr.cz

Bližší informace a potřebné formuláře ke stažení naleznete zde.

Mgr. Jiří Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2