SOkA Rychnov nad Kněžnou nabízí volné místo archiváře

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent – archivář ve Státním okresním archivu Rychnov nad Kněžnou

Čj.: SOAZ-ZA/2017-387-1
Datum: 14. 3. 2017

Ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:

odborný referent/vrchní referent – archivář ve Státním okresním archivu Rychnov nad Kněžnouv oboru služby 35. archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby je Rychnov nad Kněžnou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (resp. na dobu určitou do doby úspěšného absolvování úřednické zkoušky a složení slibu, následně na dobu neurčitou dle § 29 zákona).

Předpokládaný termín nástupu do služby je duben až květen 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:

 • zajišťování péče o svěřené archivní soubory včetně zpracovávání složitějších archivních rešerší pro veřejnou správu,
 • zpřístupňování a zpracování archivních souborů,
 • zajišťování odborného dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů a nad výběrem archiválií u veřejnoprávních i soukromoprávních původců,
 • provádění kontroly výkonu spisové služby a výběru archiválií u původců se složitější organizační strukturou.

V souladu s § 24 odst. 3 zákona státní zaměstnanec podá řediteli Státního oblastního archivu v Zámrsku žádost o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“). Osoba jiná podá řediteli Státního oblastního archivu v Zámrsku v souladu s § 24 odst. 4 zákona žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“). Žádost musí být podána písemně v českém jazyce. Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři (viz přílohu č. 1).

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 30. března 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu:

Státní oblastní archiv v Zámrsku
Karla IV. 42
P. O. Box C34
530 01 Pardubice

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (ivo.sulc@archivzamrsk.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 6msaiwp).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent – archivář ve Státním okresním archivu Rychnov nad Kněžnou “.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

  • a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.
   Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru (viz přílohu č. 2);
   Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
  • b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
  • c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením (viz přílohu č. 3);
  • d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky; Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
  • e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání.
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; v takovém případě žadatel doloží originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru (viz přílohu č. 4);
  • f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru (viz přílohu č. 5 a 6);
 2. K žádosti dále žadatel přiloží:

  • strukturovaný profesní životopis,
  • motivační dopis.

Více informací a potřebné formuláře ke stažení naleznete zde.

Bližší informace poskytne:

Hana Rajnetová
personalistka
tel. 466 799 016
e-mail: soa.rajnetova@tiscali.cz

Vyvěšeno 14. 3. 2017
Svěšeno 30. 3. 2017
Počet listů: 3
Počet příloh: 6/11
Spis. znak: 010.2.2. / V5

Mgr. Ivo Šulc
vrchní rada
ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku

Označeno v Novinky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2