Zápis č. 6

Zápis č. 6


Zápis č. 6

ze schůze výboru České archivní společnosti konané dne 3. 11. 2011

v Moravském zemském archivu v Brně

Přítomni: kol. Dvořák, Halla, Hubka, Chobot, Janečková, Myšička, Ryantová, Říhová, Sejk, Smitka, Ševčík, Valůšek

Omluveni: kol. Koblasa, Pokorný

 1. Zahraniční kontakty:
  • Předsedkyně společnosti doc. Ryantová reprezentovala ČAS ve dnech 21. – 24. 9. 2011 na německém Archivtagu v Brémách.
  • Doc. Ryantová se zúčastnila ve dnech 13. a 14. října 2011 rakouského Archivtagu v Eisenstadtu. Na obou sjezdech mj. dojednávala příspěvky na připravované visegrádské setkání.
  • Slovenské archívne dni se uskuteční ve dnech 22. – 24. 5. 2012 v Trnavě.
  • Polský archivní sněm se bude konat ve dnech 5. – 7. 9. 2012 ve Wroclawi.
  • V roce 2015 se uskuteční kongres historických věd..

 2. ČAS byla přizvána na zasedání Česko – ruské komise historiků. Jednání se uskuteční v Praze dne 18. 11. 2011 a zúčastní se jej předsedkyně společnosti doc. Ryantová.
 3. Doc. Ryantová informovala, že dne 28. 10. 2011 byla ČAS přiznána z Visegrádského fondu dotace na uspořádání Visegrádského setkání a konference s ním spojené ve výši 5000 EUR. Zároveň byly zahájeny přípravné práce, podle propozic Visegrádského fondu je do 29. 11. nutno zřídit samostatný bankovní účet pouze pro účely konference. Konference na téma „Výuka archivnictví – vývoj, úkoly a perspektivy“ se bude konat ve dnech 14. – 16. 3. 2012 v Českých Budějovicích, termín pro přihlášení příspěvků byl stanoven na 15. 1. 2012. Výbor odsouhlasil schválení odměny PhDr. L. Neřoldové ze SOA Praha za pořízení překladu části žádosti do angličtiny (již pro žádost podanou do 1. 6.).
 4. Doc. Ryantová podala výboru zprávu o přípravě publikace příspěvků z Česko – saského setkání archivářů z června loňského roku v Děčíně.
 5. Doc. Ryantová podala novou žádost o dotaci Rady vědeckých společností ČR na tisk a předtiskovou přípravu Ročenky a též na publikaci příspěvků z vystoupení osobností českého archivnictví a PVH v rámci přednáškového cyklu Býti archivářem (po předchozím souhlasu členů výboru).
 6. Dr. Karel Chobot informoval přítomné o práci hodnotící komise a výsledcích studentské soutěže ČAS. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne za účasti oceněných, členů komice, představitelů ČAS a partnerské firmy Bach Systems, s.r.o. dne 11. 11. 2011 od 10.00 na půdě UP v Olomouci v rámci akce Pocta doc. Janu Bystřickému.
 7. Kol. Smitka podal výboru zprávu o průběhu exkurze ČAS konané ve dnech 6. – 8. 10. pod názvem „Putování (nejen) po Baťovských městech“. Příští tematická exkurze se uskuteční v říjnu 2012 do jihozápadních Čech.
 8. Exkurze ČAS do Archivu bezpečnostních složek je předběžně plánována na přelom března a dubna 2012 (odpovídá kol. Smitka).
 9. Vyúčtování dotace RVS na rok 2011 je třeba odevzdat nejpozději 20. 1. 2012. K tomuto datu je rovněž nutné odevzdat výroční zprávu ČAS pro potřeby RVS (odpovídá kol. Smitka).
 10. Výroční zasedání RVS se bude konat dne 23. 11. 2011 v Praze.
 11. Kol. Valůšek a Smitka podali zprávu o přípravě Encyklopedie archivů, schůzka redakční rady se uskutečnila dne 4. 10. 2011 v  Praze. Bylo vypracováno vzorové heslo a osnova pro státní okresní archivy, která bude zveřejněna v průběhu listopadu 2011.
 12. Byla opětně projednána možnost změny grafické podoby sborníku příspěvků z archivní konference. Tato možnost bude projednána se zástupci Pobočky ČIS při Národním archivu.
 13. Výbor ČAS upozorňuje pobočky, sekce a odborné skupiny, které čerpaly dotaci ČAS na rok 2011, že termín předložení vyúčtování dotace je stanoven na 30. 11. 2011.
 14. Uzávěrka letošní ročenky ČAS je stanovena na 31. 1. 2012.
 15. Byla otevřena otázka čestného členství pro rok 2012.
 16. Kol. Dvořák nabídl možnost odborné přednášky ze své služební cesty do USA.
 17. Kol. Smitka informoval o přípravě nového webu ČAS.
 18. Příští schůze se uskuteční dne 14. 12. 2011 v 10.00 ve Státním oblastním archivu v Praze..

Zapsal:  Jiří Smitka
  Dne 3. 11. 2011

10.11.2011

Označeno v Novinky

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2